มีประสบการณ์ในสายงาน ช่างแม่พิมพ์ ตำแหน่งงานว่างที่ดีที่สุด

ช่างแม่พิมพ์ เป็นระยะเวลานานหลายปีที่ต่อเนื่องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุนทุนรอนระหว่างที่ยังศึกษา จบแล้วมีงานทำและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แนวทางในการจัดการ การวางแผนในงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงสามารถเข้าใจหลักการ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยซึ่งเสมือนประหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ยังยืนหยัดและมุ่งมั่นในแผนความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมแก้ไขแม่พิมพ์ที่ถูกต้องตามวิธีการ โดยไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป ระดับผู้ช่วยช่างแม่พิมพ์ ช่างแม่พิมพ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ได้ สามารถอ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบและแยกชิ้น อ่านแบบแม่พิมพ์ได้ อธิบายสัญลักษณ์จากแบบงาน ไม่เกิดความเสียหายต่อแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติงานฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด เข้าใจศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษและสามารถคำนวณค่าต่าง ๆ เพื่อการใช้งาน จำแนกเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และเลือกใช้เครื่องมือตัดต่าง ๆ ใช้สำหรับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะต่างๆ ทั้งการกัดผิวสำเร็จ การขัดผิว งานเจาะ งานคว้านรู และได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการตัดเฉือนได้ และสามารถใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานที่ยากซับซ้อนขึ้น เพื่อการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความเที่ยงตรงและการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้มากขึ้น เพื่อ ช่างแม่พิมพ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อลูกค้าได้ อันจะเป็นองค์ประกอบในการวางแผนและกำหนดแนวทางการออกแบบให้แม่พิมพ์ที่ออกแบบมามีความถูกต้องสมบูรณ์ และยังสามารถคำนวณและเลือกใช้ค่ามาตรฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ช่างแม่พิมพ์
ช่างแม่พิมพ์

เพื่อ ช่างแม่พิมพ์ ไปทำให้ส่วนที่เป็นเหล็กของช่องใส่เครื่องมือเกิดการขยายตัว ทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เทคนิคการปรับประกอบแม่พิมพ์ การทดลองแม่พิมพ์และการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ ได้เป็นอย่างดี กรณีที่เป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระสวนหล่อและกระบวนการหล่อโลหะด้วย จากนั้นก็นำเครื่องมือตัดใส่เข้าไปเมื่ออุณหภูมิของเหล็กลดลง ช่องบรรจุเครื่องมือก็หดตัวลงบีบรัดเครื่องมือในการเอาเครื่องมือออกก็ต้องให้ความร้อนกับตัวจับยึดอีกครั้ง ระดับผู้ชำนาญการด้านการออกแบบแม่พิมพ์ มีทักษะความชำนาญครอบคลุมตลอดกระบวนการ การออกแบบแม่พิมพ์และการวิเคราะห์การออกแบบที่ดีมาก มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ และผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อ ช่างแม่พิมพ์ ให้ช่องใส่เครื่องมือขยายตัว บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่อยู่บนความขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีทักษะฝีมือเฉพาะทางในสาขาช่างแม่พิมพ์ การประมาณต้นทุนและวางแผนการทำงาน ถึงขั้นรวบรวมสร้างเป็นองค์ความรู้ใช้ในการสอนและถ่ายทอดแก่บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับ บัญชาได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากแม่พิมพ์แล้วยังมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ระดับผู้ชำนาญการด้านการสร้างแม่พิมพ์ มีทักษะความชำนาญนับตั้งแต่การวางแผน การควบคุมและลดต้นทุน ตลอดกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด ทั้งระดับวิศวกร ความปลอดภัยต่อการทำงาน ปัญหาที่พบบ่อยคืออุบัติเหตุจากการลวกมือ แม้ว่า ช่างแม่พิมพ์ จะมีการหาวิธีป้องกันอันตรายแต่ในการทำงานจริงยังพบว่าเกิดอุบัติเหตุความร้อนบนตัวจับยึดเครื่องมือลวกมือพนักงานอยู่บ่อยๆ ช่างเทคนิคและช่างระดับปฏิบัติการ ตลอดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ในทุกชนิด

การย้ายตำแหน่งงาน ช่างแม่พิมพ์ ระหว่างแผนกมักเป็นทางออกที่ดีสำหรับนายจ้างถ้าเทียบกับการต้องสูญเสียพนักงานที่ดีมีความสามารถไป มีการฉีดน้ำหล่อเย็นได้ทั่วถึงรอบๆ เส้นรอบวงของเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของกระบวนการกัดขึ้นรูปชิ้นงาน ประเภท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมาจากการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการวางแผนอย่างรัดกุมและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ที่มีการผลิตโดยผู้ประกอบการ ความคาดหวังต่อการผลิตบุคลากรที่มาจากการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมาจากการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการวางแผนอย่างรัดกุมและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของภาครัฐและเอกชน กับภารกิจในการจัดและสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา ช่างแม่พิมพ์ ในสาขาแม่พิมพ์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ที่ไม่สามารถจะแยกกันคิดหรือแยกกันทำได้ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ยังพบว่า ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ พยายามทำมันออกมาอย่างราบรื่นและเรียบร้อยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ของแต่ละระดับจะมีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงตามที่สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ต้องการได้มากขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ความร่วมมืออย่างจริงจังของทั้งภาคการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้านายของคุณและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งเพื่อ ช่างแม่พิมพ์ การใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงานของโรงงานแม่พิมพ์ สามารถวิเคราะห์เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องตลอดกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อการพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององค์กร และสามารถบริหารจัดการโรงงานแม่พิมพ์

หากการดำเนินงาน ช่างแม่พิมพ์ ในขั้นตอนต่อไปได้ยึดถือดังรายละเอียดตามแนวทางที่ได้หารือกัน ก็คงจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะจบการศึกษาอาชีวศึกษาในสาขาแม่พิมพ์ ทำให้ทุกคนมั่นใจว่าคุณยินดีและเต็มใจที่จะช่วยตอบคำถามหรือช่วยฝึกพนักงานใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ประเด็นสำคัญคือ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์กรของโรงงานแม่พิมพ์ การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากร การจัดผังโรงงานและเครื่องจักรกล คุณควรช่วยเหลือเจ้านายเก่าและแผนกเก่าของคุณอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้งานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการบูรณาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตโดยรวมของสถานประกอบการแล้วก็ตาม ช่างแม่พิมพ์ และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับเจ้านายเก่าและเพื่อนร่วมงานแผนกเก่าของคุณเอาไว้ ถ้าการย้ายแผนกของคุณเป็นไปได้ด้วยดี ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะฉะนั้น คุณต้องคิดให้ดีก่อน ทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ และลักษณะงานของตำแหน่งและแผนกที่จะย้ายไปทำ หาข้อดีข้อเสียให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจจะย้ายไป แต่อย่าตัดสัมพันธ์อย่างไร้เยื้อใยกับเจ้านายเก่า โดยไม่สนใจและทิ้งงานเก่าที่คุณทำค้างไว้ ดังนั้นเพื่อให้การผลิตและการพัฒนากำลังคนเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่าลืมเคลียร์งานทั้งเก่าและใหม่ที่คั่งค้างให้เรียบร้อย และเตรียมส่งต่องานให้กับคนที่จะมารับตำแหน่งแทนคุณให้เรียบร้อย ช่างแม่พิมพ์ พร้อมกับส่งเสริมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการหางาน แต่การทำความเข้าใจกับแผนกหรือตำแหน่งงานที่จะย้ายไปทำสำคัญยิ่งกว่า คงไม่ดีแน่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ถ้าบริษัทเตรียมการเรื่องการย้ายแผนกให้คุณเรียบร้อยแล้ว แต่คุณมาบอกทีหลังว่าคุณไม่อยากย้ายแล้ว เพราะคุณคิดว่าคุณไม่เหมาะกับงานที่จะย้ายไป

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง อัพเดตตำแหน่งงานใหม่ทุกวัน จากบริษัทชั้นนำ

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ การพยายามที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะรักษาสภาพของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยคลอบคลุมถึงการซ่อมบำรุง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ความสำคัญของการบำรุงรักษา เนื่องจากหลักการบริหารงานผลิต คือ พยายามควบคุมให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพภายใต้เวลาที่กำหนดด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีขวัญกำลังใจ ดังนั้นความสำคัญของการบำรุงรักษา ซึ่งหากเกิดเหตุชำรุด เสียหายอย่างกะทันหัน เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้งานได้เต็มกำลังความสามารถ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เครื่องจักรมีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งาน โดยอาศัยการปรับแต่งหรือซ่อมบำรุง นอกจากนี้การใช้เครื่องจักรที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องจักรมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) ในการผลิตสินค้า ซึ่งการบำรุงรักษาจะมีผลโดยตรงต่อการทำงานของเครื่องจักร ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันน่าเศร้ากับผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด ความเที่ยงตรง และมาตรฐานของสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับหรือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในท้ายสุดด้วย จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง เพื่อให้มีความปลอดภัย (Safety) จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะถ้ามีการใช้งานเครื่องจักรที่ชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานเครื่องจักรได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง เพื่อทำการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ มีการประกอบอุปกรณ์ให้เข้าที่ ทดลองเดินเครื่องจักรและทดสอบ รวมถึงมีการตรวจสอบโดยการทดลองทำการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการป้องกันไม่ให้คุณภาพต่ำลง ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไปจากโรงงาน โดยการบำรุงรักษาจะช่วยให้เครื่องจักรมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ ซึ่งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เพิ่มขึ้น หรือหาหนทางในการลดต้นทุนลง ซึ่งการเดินเครื่องจักรกลก็ย่อมมีการลงทุนค่าดำเนินการ เป็นการวางแผนงานซ่อมไว้ล่วงหน้า เป็นงานซ่อมขนาดใหญ่ ต้องใช้บุคลากรค่อนข้างมาก โดยมีลักษณะงานดังนี้คือ มีการถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกมาเกือบทุกชิ้นส่วน มีการถอดอุปกรณ์ออกจากแท่นฐาน ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง รวมถึงค่าซ่อมแซมต่าง ๆ เข้ามาใช้งานกับเครื่องจักรมากขึ้น ควบคุมกำหนดการส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึงลูกค้าได้ตรงเวลามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการทำงานของโรงงาน ถ้ามีการส่งมอบช้า ก็ย่อมหมายถึงต้นทุนต้องเพิ่มขึ้น และอาจเสียค่าชดเชยหรือค่าปรับให้กับลูกค้าอีกด้วย

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ป้องกันความสูญเสีย ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในตารางการซ่อม เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการซ่อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การขัดข้องจนทำให้เดินเครื่องจักรไม่ได้เต็มกำลัง หรือจำเป็นต้องหยุดการทำงาน หรือเครื่องจักรชำรุดเสียหาย แต่ในขณะเดียวกันเครื่องจักรก็มีความซับซ้อน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ต้องมีการหยุดการทำงานของเครื่องจักร มีการถอดอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากตัวเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซม ทำการปรับแต่งกลไกอุปกรณ์บางตัวให้เข้าที่ ตรวจสอบชิ้นส่วนและปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง ตรวจซ่อมชิ้นส่วนที่ระบุอายุการใช้งานซึ่งอาจต้องถอดเปลี่ยน ทั้งนี้เวลาในการหยุดซ่อม อันเนื่องมาจากเครื่องจักรเดินผิดพลาด หรือชำรุดเสียหาย ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และทำให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ยิ่งต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประหยัดพลังงาน เป็นการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากสภาพอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรือวันว่างของเครื่องจักร เครื่องจักรจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องจักรได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี เครื่องเดินราบเรียบไม่สะดุด ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานหรือกำลังน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่เนื่องจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร เป็นงานที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนมากเกินไป เช่น การหล่อลื่นเครื่องจักร การสังเกต เช็ดถู ทำความสะอาดเครื่องจักร การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ การปรับแต่งหรือแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) จะเป็นการซ่อมบำรุงตามกำหนดการ แผนงาน หรือระบบที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง เป็นการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือประจำปี โดยพนักงานปฏิบัติการกับเครื่องจักรหรือพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งได้มีการกำหนดวันเวลา สถานที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปดำเนินการไว้แล้วอย่างชัดเจน โดยแนวทางการบำรุงรักษานั้น อาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะ ส่วนระยะเวลาที่จะเข้าไปดำเนินการอาจจะกำหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมบำรุงขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่ เป็นการบำรุงรักษาที่นำเอาการบำรุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการผลิตให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือขณะเครื่องจักรชำรุด หรือขณะที่โรงงานหยุดทำการซ่อมบำรุง รวมถึงเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ซ่อมง่ายและสมราคา อาจกล่าวได้ว่า การซ่อมบำรุงประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย เพราะมีเวลาเตรียมการไว้แล้วล่วงหน้าทุกขั้นตอน ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง สามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้า โดยอาศัยการออกแบบเครื่องจักรให้มีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาได้ง่าย มีการใช้เทคนิคและวัสดุที่จะทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง การบำรุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance) เป็นการบำรุงรักษานอกระบบงานที่วางไว้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด อันมีเหตุมาจากเครื่องจักรเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายอย่างกะทันหัน จึงต้องรีบทำการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยทันการใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งการซ่อมบำรุงประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่า เพราะไม่ทราบล่วงหน้า จึงทำให้ยุ่งยากในการที่จะจัดเตรียมผู้ดำเนินการ อุปกรณ์ หรืออะไหล่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การลดต้นทุนและการสูญเสียในการผลิตนั่นเอง และปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ด้วยคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น โดยเป็นการพัฒนาความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการบำรุงรักษา ด้วยเหตุนี้ การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉิน กล่าวได้ว่า ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง เป็นวิธีดั้งเดิมในการบำรุงรักษา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้วิธีนี้ เพราะสามารถเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องจักรได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตาม เป็นการดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องจักรให้หมดไปโดยสิ้นเชิง จึงสมควรอย่างยิ่งที่ทุกโรงงานจะให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรของตนเอง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยฉุกเฉิน โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด ขันน็อตสกรูให้แน่น เพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ครบอายุการใช้งานจริง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการแนวโน้มของคุณค่า (Trend Values) โดยอาศัยการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ และหล่อลื่นอย่างถูกวิธี ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง มีการปรับแต่งเครื่องจักร การให้ความสำคัญและใส่ใจกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร เป็นการคาดการณ์ผ่านการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย  รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การดำเนินการอยู่เป็นระยะๆ ผ่านการตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างฉับพลัน หรือเกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต