เพราะอาชีพครูไม่ใช่ใครก็ได้ เว็บไซต์หางานเปิดโอกาสสำหรับผู้ หางาน ครูผู้ช่วย

ใครจะรู้บ้างว่าอาชีพครูต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจ หางาน ครูผู้ช่วย ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน หน้าที่ในการอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งนอกจากการสั่งสอนในด้านวิชาความรู้โดยทั่วไป และมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู นอกจากนี้ผู้ หางาน ครูผู้ช่วย ครูทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจริยธรรมอันเหมาะสมอีกด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบในเชิงของกฎระเบียนข้อบังคับ เพราะพฤติกรรมอันเหมาะสมที่ครูได้แสดงออก ที่ค่อนข้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบทบัญญัติต่างๆ เป็นลักษณะที่ค่อนข้างบังคับว่าครูต้องกระทำกิจเหล่านั้น จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปลูกฝังศรัทธาให้ศิษย์ได้ปฏิบัติตาม ส่วนการพิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของครูในอีกด้านหนึ่งนั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ผู้ หางาน ครูผู้ช่วย ควรรู้

1. หางาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย เป็นการพิจารณาหน้าที่ของครูในเชิงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ วิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หน้าที่ความรับผอดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติ ต้องมีความรับผิดชอบในวิชาการอยู่เสมอ อาจพิจารณาได้จากระเบียนปฏิบัติทางราชการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นและได้ประกาศใช้ ต้องเป็นนักวิชาการอยู่ตลอดเวลา เพราะอาชีพของครูต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยหน่วยงานของราชการของรัฐ ระเบียนคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันชวนปฏิบัติลงมือกระตือรือร้น แจ่มใสสนุก

2. หางาน ครูผู้ช่วย จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นครูทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ ประกาศจรรยาบรรณครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือระเบียนคุรุสภาว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยต่างๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ หากไม่กระทำเช่นนั้นจะทำให้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นล้าสมัย ที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องสัมพันธ์ด้วยนั้น อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์  ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการใหม่ ๆ ซึ่งมีอย่างมากมายในปัจจุบัน ต่อสถาบันวิชาชีพครูอันได้แก่ เพื่อนครูและสถานศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสังคม เพราะครูกับครูที่ทำงานสอนให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนโดยมีกำลังใจและมั่นใจที่จะเรียนและสอนให้สนุกให้ศิษย์เรียนได้อย่างไม่เบื่อหน่ายอยู่สถานศึกษาเดียวกัน

3. หางาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา การปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้องเป็นประจำ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบของครูในเชิงระเบียนปฏิบัติ ทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง บางคนก็คิดว่าครูผู้ช่วยคือบุคคลที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนคุณครูแน่นอน และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอย่างถ่องแท้เสียก่อน ครูผู้ช่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ต่อจากนั้นจึงปฏิบัติตามให้ถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนับว่ามีความสำคัญมากที่สุดสอนได้ชัดเจนหรือให้เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาวิชาชีพครู

4. หางาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปยึดถือเป็นแบบอย่าง เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีของครูต่อบุคคลทั่วๆไป ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนสำหรับนักเรียน สอนให้ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นที่ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์

5. หางาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของครูยังช่วยทำให้สถาบันศึกษาที่ครูปฏิบัติงานอยู่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย การปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น ครูทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งที่จะต้องคอยผูกมิตรไมตรีอันดีระหว่าง นอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง บุคคลต่าง ๆ ที่ครูมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างครูกับบุคคลต่าง ๆ อาจจำแนกได้ โดยต้องรับผิดชอบด้วยการสั่งสอนดีดูแลความทุกข์สุขอยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ หางาน ครูผู้ช่วย นั้นย่อมอยู่ที่ศิษย์เป็นเป้าหมายสำคัญ สอนศิษย์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ครูจะกระทำได้ แต่การสร้างเสริมศิษย์นั้นยังมีปัจจัยที่เกี่ยวอย่างอื่นด้วยคือผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน สอนให้นักเรียนหรือศิษย์ของตนมีความสุขเพลิดเพลินกับการเล่าเรียนไม่เบื่อหน่าย อยากจะเรียนอยู่เสมอ ครูต้องให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการร่วมแก้ปัญหาของศิษย์ทุกๆ ด้าน อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม ไม่ปล่อยให้ศิษย์กระทำชั่วด้วยประการทั้งปวง ทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียน ความประพฤติ สุภาพพลานามัย ปัญหาทางจิตใจแนะนำสั่งสอนดี ครูย่อมมีหน้าที่ในการแนะนำสั่งสอนวิทยาการต่างๆ